Shkolla Rrezor  Republika e Kosovës, Malishevë, Rrezor (Mleqan), SHFMU "Beqir Gashi" – Publike
Zhvillimi i kurrikulit
23.09.2006 Alush Kryeziu

Zhvillimi i kurrikulit

Mendime të ndryshme për kurrikulin

• Edhe në arsim janë futur nocione të reja , siç është edhe nocioni kurrikul

• Në SHBA nocioni kurrikul ka filluar të përdoret në vitet ’60 të shek, të kaluar

• Fjala korrikul vjen nga gjuha latine : Curricullum, që do të thotë program jete

• Corrikulum do të thotë ecje drejt një caku-qëllimi, ecje, veprimtari për të arritur objektivin e caktuar. Plan-programi mësimor dhe kurrikuli

• Me nocionin plan mësimor nënkuptojmë pasqyrën tabelore të lëndëve mësimore dhe fondin e orëve mësimore të paraparë për secilën lëndë mësimore dhe për secilën klasë.

• Ndërsa me program nënkuptohen përmbajtjet programore të parapara për lëndën e caktuar mësimore dhe të klasës së caktuar. Llojet e plan-programeve

• Plan-programin zyrtar – shtetëror

• Plan-programin e ,,fshehur’’

• Plan-programin familjar Qasje të ndryshme metodologjike në përcaktimin e lëndëve mësimore

Ka tri përvoja për përcaktimin e lëndëve mësimore:

1. Një traditë e shteteve rajonale dhe e shteteve socialiste

2. Qasja e dytë është integrale

3. Qasja e tretë është qasje e kombinuar

Plan-programi mësimor si fytyra e Janusit


Programi mësimor ka karakteristikat e kokës së Janusit

Dy parë sy një parë për shikim prapa dhe një parë për shikim përpara

Shikimi nga e ardhmja është ideali ( një ëndërr që synojmë ta arrijmë)

Plan-programi – shikuar në një aspekt është një kontratë – kushtetutë e një shteti që e nënshkruan me qytetarët e vet për krijimin e një ardhmërie

Lavjerrësi i plan-programit mësimor

• Lavjerrësi programor duhet të mundësojë një ekuilibër dinamik ndërmjet të kaluarës, të tashmes dhe të ardhmes

Ç’ është kurrikuli ?

• Kurrikuli është si një ,,kontejner’’ ku futet çdo gjë

• Kurrikuli paraqet një sistem racional në bazë të të cilit organizohet procesi i të nxënit.

• Kurrikuli është teknikë ose teknologji e të drejtuarit racional të të menduarit.

• Kurrikuli është një tërësi dokumentesh….

Aspekte metodologjike të inicimit, të hartimit dhe të zbatimit të ndryshimeve kurrikulare

 • Pse duhet të ndryshojnë kurrikulat
 • Kush i inicion ndryshimet kurrikulare
 • Kush janë vendimmarrësit
 • Cilat janë kriteret dhe parimet për hartimin e kurrikulit
 • Cilat janë shkallët kryesore të kurrikulit
 • Cilat janë veçoritë e kurrikulit
 • Si organizohet përgatitja e kurrikulit
 • Cilët janë përbërësit e kurrikulit
 • Cila është harta, portofola e dijeve dhe aftësive
 • Kush e zbaton kurrikulin
 • Kurrikuli dhe tekstet mësimore
 • Mësimdhënësi dhe kurrikuli
 • Manualët për nxënës, mësues dhe kurrikuli
 • Kush është përgjegjës për dështimet e kurrikulit
 • Metodologjitë dhe strategjitë e mësimdhënies
 • Metodologjitë dhe strategjitë e monitorimit, të kontrollit dhe të vlerësimit Përbërësit kryesor të kurrikulit

Përbërësit kryesor të kurrikulit janë:

• Vizionet

• Objektivat (objektivat e përgjithshme dhe specifike )

• Përmbajtjet dhe standardet e përmbajtjes

• Standardet e arritjeve

• Standardet e pajimeve dhe të mjeteve mësimore

• Udhëzime metodologjike

• Metodologjia e mësimdhënies

• Metodologjia e vlerësimit të zbatimit të kurrikulit

• Metodologjia e monitorimit, e kontrollit dhe e vlerësimit të përvetësimit dhe të zotërimit të kurrikulit

,,Edukata na ka bërë kështu, çfarë jemi’’ – Helvecius

__________________________

Është punim i përgatitur nga Alush Kryeziu, mësimdhënës dhe trajner i çertifikuar për programin
,,Qeverisja dhe Udhëheqja në Arsim”, organizuar nga KEC – Prishtinë

Punimi është i bazuar në seminarin dhe librin e seminarit "Qeverisja dhe Udhëheqja në Arsim" nga autorë: Halim Hyseni, Jonuz Salihaj, Nikoleta Mita dhe Dukagjin Pupovci, me ndonjë ndryshim të vogël. Lexojeni librin!