Tema Arsimore  (Platformë Personale)

Kur një mësues është efektiv?

Sa më efektiv mësuesi, aq më të suksesshëm nxënësit!

Një mësues është efektiv kur:

 • Ka pritshmëri pozitive për suksesin e nxënësve
 • Ai është një menaxher shumë i mirë në klasë
 • Te dimë se si të krijojmë mësime për të ndihmuar nxënësit për të
  arritur aty ku duhet

Pritshmëria pozitive: Mësuesi beson tek nxënësi që ai mund të mësojë.
Studimi: Nxënësi do të prodhojë atë që mësuesi pret që ai të prodhojë.

Pritshmëria juaj ndaj nxënësve do të ndikojë shumë në arritjen e tyre në klasën tuaj dhe në jetën e tyre.
Mësuesit të cilët vendosin dhe komunikojnë pritshmëri të mëdha për të gjithë nxënësit e tyre arrijnë punën më të madhe akademike me nxënësat se sa mësuesit që vendosin pritshmëri më të ulët.
Sa më shumë shkolla dhe familja të jenë bashkuar si partnerë në edukimin e të rinjve aq më të mëdha janë shanset e fëmijëve për sukses.
Studimi: Etërit e shumë fëmijëve janë të përfshirë në edukimin e fëmijëve të tyre, një gjë e tillë sjell shanse më të mëdha tek fëmijët për sukses.
Ne duhet të përgatisim nxënësit tanë për botën e nesërme.

 • Ne jetojmë në një ekonomi konkurruese, globale ku njerëzit punojnë për kompani të mëdha që janë kudo në botën mbarë.
 • Nëse duam të ketë sukses në botë, duhet të mendojmë globalisht dhe ne duhet të përgatisim nxënësit tanë të mendojnë të njëjtën gjë.

Ne duhet të krijojmë një mjedis ftues në klasë.

Vëmendja, jetëgjatësia, qëndrimi entuziazmi dhe vlerësimi janë forcat parësore për një mësues . Këto karakteristika ndikojnë në konceptin e vetë nxënësit për të rritur, ose ulur mundësinë e të mësuarit tek nxënësit.

Karakteristikat e një klasë të menaxhuar mirë
1. Nxënësit janë të përfshirë me punën e tyre, veçanërisht mësuesi akademik jep udhëzime.
2. Nxënësit e dinë se çfarë pritet prej tyre dhe janë përgjithësisht të suksesshëm.
3. Ka kohë relativisht të humbura, konfuzion, apo përçarje. Mësuesi është i gatshëm, klasa është gati dhe materialet janë gati.
4. Klima e klasës duhet të jetë e qetë dhe e këndshme.

Disiplina me një Plan

 • Nëse ju nuk keni një plan, atëherë ju do të dështoni.
 • Mësuesi efektiv është një mësues proaktiv, ai / ajo ka një plan proaktiv për të parandaluar problemet që hasen.
 • Problemi Nr1 në klasë nuk është disiplina, por është mungesa e procedurave dhe rutina. Mungesa e një plani nuk e çon një klasë drejt suksesit akademik.
 • Planet dhe Disiplina kanë rregulla të qarta dhe udhëzime për pasojat dhe shpërblime. Nxënësit duan të njohin rregullat, pasojat dhe shpërblimet më shumë se një mësues që ndryshon, ose bën rregulla të reja për t’i përshtatur me momentin.

Të dimë se si të krijojmë mësime për të ndihmuar nxënësit për të arritur aty ku duhet

 • Zotërimi i mësimit i referohet se sa mire nxënësi mund të tregojë se koncepti u kuptua, apo u asimilua, ose të arrijë aftësi në nivele të lartë, siç përcaktohet nga mësuesi.
 • Suksesi i nxënësve në lëndën e klasës varet se sa mirë mësuesi harton mësimet dhe i kontrollon ato për zotërim.
 • Mos harroni: Ju mund t’i mësoni, apo jepni njohuri dhe aftësi në qoftë se ju ndërtoni një marrëdhënie të dashur dhe krijoni një vend të sigurt dhe një klasë të organizuar mirë.

A. Një mësues efektiv pranon përgjegjësinë dhe në mënyrë aktive drejton nxënësin në mësimdhënie.
Mësuesit duhet të mësojnë studentët e tyre se sa të presin që nxënësit të mësojnë kryesisht nga librat dhe programi.
B. Një mësues efektiv është një nxënës që mëson me nxënësit.
C. Një mësues efektiv shkruan objektivat që u tregojnë nxënësve se çfarë duhet të realizohet.
Objektivat ndihmojnë nxënësit të parashikojnë, fokusohen dhe të kuptojnë qëllimin e një mësimi. Përdorimi i 6 niveleve të taksonomisë së Bloomit është një mënyrë e mirë për të shkruar objektivat.
D. Një mësues efektiv përdor metoda të ndryshme mësimore, strategjitë
E. Një mësues efektiv di, ose njeh marrëdhëniet
mësues-nxënës.

Mësuesit efektiv e dinë se nuk mund të marrin një nxënës për të mësuar, nëse nxënësi kupton që mësuesi nuk kujdeset.

Pesë Konceptet e rëndësishme që rrisin pritshmëritë pozitive:
1. Thirr çdo nxënës me emër në një mënyrë miqësore, respektojini!
2. Thuaj, Ju lutemi – me mirësjellje dhe respekt për të përcjellë një mesazh që thotë: “Po ju kushtoj vëmendje.”
3. Thuaj, faleminderit! – Kur ju thoni “faleminderit”, ju jeni të pranuar nëse dikush bën diçka dhe ju nuk e keni urdhëruar.
4. Buzëqeshni – Një buzëqeshje është mënyra më efektive për të krijuar një mjedis pozitiv për të çarmatosur një person të zemëruar dhe për të përcjellë mesazhin: “Mos ki frikë nga unë, unë jam këtu për t’ju ndihmuar.”
5. Duajini ! – Mësuesi efektiv ofron më shumë se një produkt, ata ofrojnë mënyrën e të shërbyerit gjithashtu. Format më të sinqerta të shërbimit vijnë nga dëgjimi, dashuria dhe përkujdesja.

Ai është një menaxher shumë i mirë në klasë

 • Menaxhimi i klasës i referohet të gjitha gjërave që një mësues bën për organizimin e nxënësve, hapësirës / klasës, kohës dhe të materialit e kështu nxënësit mund të nxënë më tepër.
 • Studimi: Faktori më i rëndësishëm që rregullon mësimnxënien tek nxënësit është menaxhimi i klasës. Shumica e nxënësve do të arrijnë një rezultat më të mirë në një klasë të menaxhuar mirë.
 • Nxënësit duan një menaxhim të mirë në klasë më shumë se mësuesit, sepse ajo u jep atyre siguri në klasë e cila është e qëndrueshme. Qëndrueshmëria vjen nga zbatimi i procedurave dhe rutina. burimet dhe llojet e të mësuarit që janë të përshtatshme për mësimin e tyre.

Stile apo metoda të ndryshme të përdorimit të të mësuarit (auditory, vizuale, kinesthetic)do të ndihmojë për të plotësuar nevojat e ndryshme të nxënësve.

E. Një mësues efektiv përdor procedurat e qarta mësimore të tilla si : demonstruese, modeluese, shpjeguese, pyetëse.
F. Një mësues efektiv ofron mundësi të bollshme për nxënësit për t‘i angazhuar në praktikë në mënyre të pavarur. Në mënyrë që të bëhen nxënës efektiv, nxënësit së pari duhet të njihen me mënyrat efikase për t’i afruar me detyra të reja.
G. Një mësues efektiv mëson nga afër gjatë monitorimit përparimin e nxënësve dhe siguron praktikë në rimësimdhënie, aty kur është e nevojshme.
Një tipar thelbësor i mësimdhënies efektive është theksimi për të praktikuar derisa të arrihet në pikën e zotërimit.
H. Një mësues efektiv inkurajon duke ndihmuar kolegët në të mësuarit së bashku
I. Një mësues efektiv rishikon dhe komenton të mësuarit të mëparshme në intervale të rregullta.

Rezultatet e një mësuesi efektiv

A. Mësuesit efektive mund të nxjerrin nxënës më të përparuar(1 vit shkollor me avancë) duke u krahasuar me ata mësues jo të suksesshëm.
B. Mësuesi përbën një ndryshim të madh në performancën e nxënësit – 40% – më shumë se çdo faktor tjetër.
C. Nxënësit që kanë disa mësues efektiv vit pas vit (njëri pas tjetri) arrijnë arritje në nivele të kënaqshme, ndërsa ata që kanë mësues jo të mirë, vit pas viti rresht, humbasin terren të rëndësishëm në nivelin e mësimnxënies.
D. Cilësia e mësuesit llogarit për më shumë se 90% e variacionit në arritjet e nxënësve.
E. Faktori i vetëm më i madh në arritjet e nxënësve është efikasiteti i mësuesit.
F. Me rritjen e efikasitetit të mësuesit, nxënësit më të dobët janë të parët që përfitojnë.

Mos harroni: Mësuesi efektiv është pasuria më e madhe e një shkolle!

 

Ann Bryant, shkolla ndërkombëtare kristiane
“Gjerasim Qiriazi”, Tiranë

Burimi: Revista “Mësuesi”

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.