Tema Arsimore  (Platformë Personale)

Ka përfunduar gjysmëvjetori i parë

Sipas kalendarit të paraparë nga MASHT-i, sot ka përfunduar mësimi në gjysmëvjetorin e parë, të vitit shkollor 2010/2011.

Objekti i ri shkollor me hapësira të përshtatshme për mësimdhënie e mësimnxënie ka bërë që të rritet angazhimi i mësimdhënëseve dhe në anën tjetër të ritet cilësia dhe suksesi në nivel shkolle.
Shkolla jonë është në kërkim të vazhdueshëm të partnereve, të cilët janë shtyllë kryesore që shkolla jonë të lëvizë në drejtimin e arritjeve të sukseseve.
Është privilegj dhe kënaqësi e veçantë, për shkollën tonë, që jemi përfshirë në Programin për Arsimin Themelor, që financohet nga USAID-i amerikan. Ky Projekt do ta bëjë shumë më tërheqëse shkollën dhe klasat.
Ngritja e kapaciteteve të brendshme dhe pajisja e shkollës më teknologji të reja do të sjellë ndryshimin, duke i shndërruar klasat e mësimdhënies e mësimnxënies, në klasa të shekullit 21.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.