Shkolla Rrezor  Republika e Kosovës, Malishevë, Rrezor (Mleqan), SHFMU "Beqir Gashi" – Publike
Pushime të gëzuara!
2.07.2014 Alush Kryeziu

Të dashur nxënës,
Lulet që ju sollët në shkollë po rritën dhe po i japin hijeshi shkollës…
Pushime të gëzuara!Shkolla pajiset me zmadhues zëri
30.06.2014 Alush Kryeziu


Duke falënderuar, z. Haki Rrustem Gashin, i cili pati ndihmuar shkollën me 500 €, nga të cilat mjete, me pëlqimin e Këshillit Drejtues të Shkollës u ble një fotokopje që pati kushtuar 395 € dhe nga pjesa e mbetur KDSH propozoi që shkolla të blejë një pajisje teknologjike për zmadhimin e zërit, pajisje kjo që do t’i shërbej shkollës në raste të veçanta, pasi që shkolla ka hapësirën për shumë qëllime dhe i është dashtë një pajisje e tillë. Kjo pajisje kushtoi 120 €.


         Haki Gashi

Drejtori i shkollës, Alush Kryeziu, falënderon dhe shpreh mirënjohje për z. Haki Gashin, për kontributin e dhënë për SHFMU “Beqir Gashi” në Rrezor (Mleçan) – Malishevë.Duke ju falënderuar z. Shefqet Podvorica, që ia dhuroi shkollës 200 Euro, Biblioteka e Shkollës “Beqir Gashi” në Rrezor (Mleçan) sot, më 26 qershor 2014 është pasuruar edhe me 110 libra.

Ky donacion nga mërgimtari arsimdashës, do të jetojë gjatë në kujtesën e kësaj shkolle.
Komuniteti i shkollës dhe drejtori i kësaj shkolle ka ndarë një mirënjohje për kontributin e dhënë të mërgimtarit arsimdashës z. Shefqet Podvorica dhe ka propozuar që edhe Drejtoria Komunale për Arsim në Malishevë të ndajë mirënjohje për z. Shefqet Podvorica. Shefqet Podvorica, arsimdashës, ka ndihmuar me 200 € Shkollën Fillore të Mësme të Ulët “Beqir Gashi” në Rrezor (Mleqan), KK Malishevë.

Shefqet Podvorica,sot, më 25.06.2014, kishte njoftuar përmes rrjetit të intrenetit drejtorin e shkollës, Alush Kryeziun, se dëshironte t'i jepte një ndihmë shkollës, në mesazhin e tij ndër tjera shkruante: “Unë deshta të jap një dhuratë të vogël për shkollën tuaj, për bibliotekën apo ndonjë nevojë tjetër… për mes bankës unë ju dërgova nja 200 Euro…”

I nderuar mik, Z. Shefqet Podvorica, nuk e fsheh, Ju sot më emocionuat me gjestin human dhe njerëzor.
Në emër të nxënësve, mësimdhënësve, prindërve dhe në emrin tim personal, Ju falënderoj shumë!
Ju në fakt do jeni pjesë e kujtesës së shkollës sonë, që synon të bëhet cilësore, ndihma e Juaj na motivon dhe na nxitë që të bëjmë hapa në atë drejtim, pra për rritje të cilësisë në shkollën tonë. Nga kjo ndihmë, do të pasurojmë me libra bibliotekën e shkollës. Secili libër i blerë, me parat që Ju ia dhuruat kësaj shkolle, do të mbajë emrin tuaj, si donacion me vlerë.  
JU faleminderit!
Me respekt, Alush Kryeziu – Drejtor i shkollës 

———
I nderuar drejtor, z.Alush, mësimdhënës dhe nxënës, ishte kjo një dëshirë e imja e cila më lindi nga pamjet e bukura dhe rregulli e pastërtia e shkollës suaj, ky kontribut imi modest, është si shpërblim ndaj gjithë asaj që e pashë në vizitën e rastit virtuale në rrjetin e internetit. Do të dëshironim të gjithë që këso pamjesh të shohim në të gjitha shkollat tona anembanë Kosovës – Shembull për të gjithë. Më duhet të them këtu, se që nga viti 1992 kur erdha në mërgim, jam munduar që ta ndihmoj arsimin tonë, me mundësitë e mia, në nivel Kosove, komune dhe të vendlindjes sime, Universitetin e Tetovës, në fillimet e punës së tij, (nga ekipi udhëheqës i të cilit kam marrë mirënjohje), mësimin plotësues të fëmijëve tanë në diasporë etj.
Pa u zgjatur shumë, dëshiroj t’ju bartë vetëm një përvojë nga mërgimi, t´ju them se, nxënësit tanë të cilët kanë mbaruar shkollën fillore e të mesme te ne me një sukses solid, kanë arritur që nëpër universitetet e Evropës dhe në Shkolla të Larta, me mjaft sukses t´i mbarojnë studimet dhe kualifikimet tjera dhe të gjenden mjaft mirë në të gjitha drejtimet e synuara, gjë që nuk është rasti edhe me fëmijët e neve mërgimtarëve të cilët në përqindje ma të vogël po arrijnë të kenë sukses edhepse kushtet materiale ndoshta ma të mira, por rezultatet jo!
Prandaj me vullnet të angazhoheni të gjithë në mësim dhe të keni kurajo të plotë. Meqë jam në mërgim, lutëm dhe uroj shumë që shkollat tona, drejtorët e udhëheqësit e tyre të kenë bashkëpunim me mërgimtarë dhe që bashkërisht të mundohemi të bëjmë më shumë në plotësimin e kushteve më të mira nëpër shkollat tona si dhe në të gjitha fushat tjera, kulturorë, sport dhe shëndet të mirë për fëmijët tanë dhe qytetarët tanë.
Bashkërisht mundemi shumë…
Faleminderit dhe Suksese!

Me respekt, Shefqet Podvorica – GjermaniNë SHFMU “Zekeria Rexha” në Gjakovë, ka filluar trajnimi për lehtësimin e zbatimit të Kurrikulës së Re.

Ndryshimet në sistemin arsimor, të iniciuara nga MASHT, donë qasje tjetër, e cila lidhet ngushtë me zhvillimin e vazhdueshëm profesional të mësuesve. Mësimdhënësit me përkushtim kërkojnë dhe hulumtojnë për njohuritë pedagogjike dhe në anën tjetër kërkojnë dhe hulumtojnë në vazhdimësi që të jenë zotërues të shkathtësive esenciale të shekullit 21, duke përfshirë këtu edhe përdorimin e teknologjive të reja në arsim.   
Trajnimi që ka filluar për mësimdhënësit e disa shkollave, në mesin e tyre edhe shkolla jonë, ka për objektiv të lehtësojë zbatimin e Kurrikulës së Re në tri nivelet e arsimit; parafillor, fillor dhe të mesëm i ulët.
Ndryshimet kurrikulare i parasheh autoriteti qendror, MASHT, kurse mësimdhënësit janë zbatues. Për të ndodhur kjo mësimdhënësit po kryejnë një trajnim, që ata të jenë më të sigurt në realizimin e synimit, qëllimit e objektivave që parasheh Kurrikula e Re…
Shkollat që janë përfshirë për të filluar zbatimin e KKK,  në shtator do të fillojnë zbatimin; me parafilloret, klasat e para dhe klasat e gjashta…Programi Arsimor Themelor – PATH (BEP), që financohet nga USAID dhe MASHT është në vitin e katërt të realizimit të tij. Shkolla jonë pati fatin që të përfshihej në këtë program me vlerë që nga fundi i vitit 2010 dhe vazhdon të jetë pjesë përbërëse e këtij programi në të tria komponentët e tij, si: Menaxhim i shkollave, Vlerësim dhe Zhvillim Profesional i Mësimdhënësve.

Seminari dyditor, organizuar nga BEP, kishte të bënte kryesisht me të tria komponentët që kanë si pikësynim konvergjent rritjen e cilësisë nëpër shkollat e Republikës së Kosovës. Shumë mësimdhënës përmes këtij programi kanë zhvilluar kapacitetet e tyre në shumë fusha arsimore. Padyshim, ky program është koherent edhe me ndryshimet kurrikulare në arsimin kosovar.
Seminari pati qëllim që të vë në dukje qëndrueshmërinë e rezultateve të arritura për këto katër vite dhe orientimin për të planifikuar edhe për një vit, pra deri në tetor të vitit 2015 kur edhe do të përfundojë projekti i BEP-it.
Struktura e pjesëmarrësve në këtë seminar ishte gjithëpërfshirëse për nivelet: Shkollë, DKA dhe MASHT.
Udhëheqësja e BEP-it, znj. Valmira Haxhaj Gushlla, kishte planifikuar punë ekipore për të gjitha nivelet, në formë të kombinuar, me qëllimin e mirë për të qartësuar pamjen në arsim, duke identifikuar pikat e forta dhe pikat e dobëta që kishin të bëjnë me zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Në këtë mënyrë, me pamje të qartësuar, do të planifikohen mundësitë adekuate për arsim sa më cilësor dhe të qëndrueshëm, në favor të ndryshimeve efektive në zbatimin efikas të Kurrikulës së Re.Në Qendrën Didaktike në Gjakovë është mbajtur një takim informues për dokumentet kurrikulare, takimi u organizua nga MASHT. Në ketë takim, informacione rreth Kornizës së Kurrikulës së Re dhe Kurrikulës Bërthamë, kanë dhënë: Rexhep Kastrati, Binak Gërguri, Shqipe Gashi, Shejnaze Elezi, Arber Salihu; nga ZRA Gjakovë, Hasan Sadria – Koordinator për Regjionin e Arsimit – Gjakovë; nga DKA – Gjakovë, drejtoresha Znj. Diana Çarkaxhia e tj.. Nga Projekti i Binjakëzimit – BE – Kosovë, mori pjesë një eksperte finlandeze, shoqëruar nga Znj. Alberta AlihajdariMASHT, kurse nga DKA – Malishevë, mori pjesë Shefi për Arsim, Z. Halim Hoti.

Shkollat e përfshira në projektin pilotuesKurrikulës së Re të Republikës së Kosovës, nga komuna e Malishevës janë: Gjimnazi "Hamdi Berisha", Qendra e Kompetencës dhe SHFMU "Beqir Gashi" në Rrezor.
Nga shkolla “Beqir Gashi”, sot në këtë takim informues morën pjesë mësimdhënës të tri niveleve arsimore: Parafillor, Fillor dhe i Mesëm i Ulët dhe u përfaqësuan nga mësimdhënëset; Selvije Gashi, Mehreme Kryeziu, Zemrije Gashi, Fehmije Toplana si dhe nga drejtori i shkollës Alush Kryeziu.
Ky takim informues që kishte të bënte me shpjegimin e dokumenteve kurrikulare, ishte informacion ndihmës për fillimin e angazhimit të mësimdhënësve për zbatimin me sukses të Kurrikulës së Re në arsimin parauniversitar nëpër shkollat e përfshira në projektin pilotues në komunat; Gjakovë, Malishevë dhe Rahovec, përkatësisht në shkollat e përfshira në projektin pilotues në Regjionin Arsimor të Gjakovës.Sot, më 27 maj 2014, shkolla nisi ditën me gëzim, sepse pati një vizitë me rëndësi të veçantë në rrafshin e partneritetit nga Projekti i Binjakëzimit – BE – Kosovë. Dy eksperte finlandeze, të cilat ishin sot ne vizitë në shkollën tonë, Marja Matero dhe Helena Rajalinna, me theks të veçantë kanë marrë informacion rreth: stafit mësimdhënës, nxënësve, infrastrukturës shkollore, trajnimeve, kërkesave të reja për zbatimin e Kurrikulës së Re, për zhvillim profesional të mësuesve, për vlerësim dhe cilësi në arsim, si dhe për nevojat e shkollës me mjete didaktike dhe teknologjike që do të lehtësonin zbatimin e Kurrikulës së Re.


 
Drejtori i shkollës, Z. Alush Kryeziu, ka falënderuar ekspertet,  Marja Matero dhe Helena Rajalinna për vizitën, dhe ka falënderuar zyrtaren pranë MASHT-it Znj. Alberta Alihajdari, për informacionet shtesë rreth Projektit të Binjakëzimit dhe rreth qëllimit të vizitës së sotme…

________

Ç’është Projekt BINJAKËZIMI?

Binjakëzimi është instrument për bashkëpunim ndërmjet administratave publike të shteteve anëtare të BE-së (SHA) dhe të vendeve përfituese, në këtë rast, Kosova. Në rajonin e IPA-s, (Instrument për Asistencë Para-anëtarësimit) binjakëzimi ka për qëllim të ofrojë mbështetje për miratimin, implementimin dhe zbatimin e legjislacionit të BE-së dhe, në këtë rast, ai do të jetë në mbështetje të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në mënyrë të veçantë, "Mbështetje për Zbatimin e Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë 2011-2016 ".
Dy udhëheqësit e projektit, njëri në emër të shtetit anëtar, Finlandës, që udhëheq projektin, Sampo Suhiko, tjetri në emër të shtetit përfitues, Kosovës, Zt. Ferit Idrizi dhe Këshilltarja Rezidente e Binjakëzimit (KRB), Znj. Kirsi Lindroos janë shtyllat kryesore të këtij projekti. Këshilltarja rezidente koordinon projektin dhe është e deleguar nga shteti anëtar në vendin përfitues-Kosovë, për tërë kohëzgjatjen e projektit.
Projekti i Binjakëzimit-BE ka filluar në Kosovë, më 23 mars, 2014, Kosovë dhe do të zgjasë për 34 muaj dhe do të zbatohet në konsorcium të përbashkët nga qeveria finlandeze, Autoritetit të Përbashkët të Omnia-s dhe qeverisë austriake, KulturKontakt- Austria. Ekipi i projektit do të bashkëpunojë ngushtë me MASHT-in, DKA-të, shkollat, si dhe me autoritetet dhe organizatat tjera relevante për fushën e arsimit në Kosovë, përfshirja e të cilëve është e nevojshme për suksesin e projektit.
Ky projekt përbëhet nga tri komponente kryesore:
1. Zbatimi i Kurrikulës së Re, zhvillimit profesional të mësimdhënësve dhe ndërtimin e kapaciteteve të institucioneve arsimore lidhur me kërkesat e reja të kurrikulumit.
2. Sistemi i sigurimit të cilësisë, procedurat dhe mekanizmat në dhe për sektorin e arsimit duke iu referuar kërkesave të Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë (2011-2016),
3. Furnizimet esenciale dhe themelore të nevojshme për Krikulën e Re për shkollat.
Shumë misione në terren do të realizohen nga ekspertët afatshkurtër (EASH ) dhe ekspertë afatmesëm (EAM) nga shtetet anëtare në lidhje me tri komponentet e projektit. Të gjitha aktivitetet, zakonisht, planifikohen për periudha 6-mujore dhe përcaktohen me të ashtuquajturën Dokumentin Operativ Anësor (DOA), të cilët duhet të miratohet në takimet tremujore nga Këshilli Drejtues i Projektit. Në këto takime tremujore do të miratohen edhe raportet e projektit. (Burimi: MASHT)Më 24 maj 2014 u organizua shëtitja e përbashkët me klasat e nënta të Rrezorit dhe Bubavecit.

Gjithë ecuria e shëtitjes ka shkuar sipas planifikimit nga drejtorët e shkollave Mursel Kryeziu dhe Alush Kryeziu.
Nxënësit në këtë shëtitje me karakter edukativ dhe arsimor kanë vizituar Kompleksin Përkujtimor – Adem Jashari në Prekaz, kultivimin e troftës në Burim, burimin e Drinit të Bardhë në Radavc të Pejës, Grykën e Rugovës, Urën e Shenjtë, Lidhjen e Prizrenit etj..
Shëtitja ka përfunduar sipas planifikimit.

>>>>>FCB Shkolla Rrezor<<<<<

———

I nderuar Z. Rifat Bejta,
Ishte privilegj që u takuam dhe biseduam në Kompleksin Përkujtimor – Adem Jashari.
Shkolla "Beqir Gashi" në Rrezor (Mleçan), është pavarësuar në vitin 2006. Atëkohë, me të gjithë nxënësit e shkollës sonë patëm organizuar një vizitë në Kompleksin Memorial – Adem Jashari. Ju i nderuar z. Rifat, në atë vizitë patët përcjellë tek nxënësit e shkollës sonë historinë e lavdisë kombëtare… Gjenerata që ishte në klasën e parë, u rritë, bashkë me Kompleksin Përkujtimor dhe me Komandantin Legjendar Adem Jashari, bashkë me zërin tuaj për historinë e krenarisë sonë… Dje, më 24 maj 2014, kjo gjeneratë që është e lindur në flakën e luftës, tani në klasën e nëntë, semimaturantë, vizitoi Kompleksin Përkujtimor – Adem Jashari në Prekaz…
Ju faleminderit për punën dhe angazhimin tuaj!
Me respekt, Alush Kryeziu – Drejtor në SHFMU “Beqir Gashi” – Rrezor (Mleçan)U mbajt testi i arritshmërisë
23.05.2014 Alush Kryeziu

Klasa e nëntë ka mbajtur testin e arritshmërisë në Gjimnazin “Hamdi Berisha” në Malishevë. Këtë test vlerësues në shkallë vendi, në këtë qendër të testimit, e ka monitoruar edhe drejtori i DKA-së,  z. Blerim Thaçi.
Zyrtar i administrimit të testit nga MASHT, ishte AVNI REXHA, udhëheqës i zyrës për barasvlerë dhe njohje të diplomave parauniversitare – MASHT, kurse nga DKA – Malishevë, ka mbikëqyr procesin shefi për arsim z. Halim Hoti.

Të nderuar nxënës, Ju që u lindet në male, nën strehën e lisave, nën krismat e pushkëve të lirisë dhe nën hijen e emblemës së UÇK-së, Ju që keni secili një histori në vete, Ju që u lindet në vitet e luftës 1998 dhe 1999, Ju që ekstraktin e lindjes keni në malet e Kosovës, në Shqipëri, në Mal të Zi, Maqedoni apo vende tjera të Evropës e Botës, Ju që mbijetuat luftën, sot, Ju po rriteni në LIRI, sot Ju po jepni provën se po nisni një rrugë të re për të nxënë dije për të mirën e vendit tonë…
Urime dhe suksese!